เกี่ยวกับเรา

บริษัทฯจำหน่ายและให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ,เช่า notebook,งาน event และอื่นๆ , About us
วิสัยทัศน์ Vision
พันธกิจ Mission
scope
Value คุณค่าบริษัท

การบริหารจัดการ

   บริษัท พีแอนด์พี โปรดักส์ลีดเดอร์ชิพ จำกัด บริหารงานโดยทีมนักบริหาร และ พนักงานที่มีความผูกพันธ์ต่อผลประกอบการของบริษัท
ภายใต้โครงสร้างและประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครื่อข่าย และ ระบบสารสนเทศ มากกว่า 27 ปี
บริษัทฯ มีเป้าหมายการเป็นผู้นำการจัดจำหน่าย และ การให้บริการหลังการขายสินค้าไอที อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มีความทุ่มเท
มีการพัฒนา มีความชื่อสัตย์ และ สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า คู่ค้า อันเป็นหัวใจสำคัญ ต่อความสำเร็จบริษัทฯ

ซึ่งมีความตระหนักเช่นกันถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ได้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน และ สังคมโดยรวม

   27 ปี แห่งความเชื่อมั่น จะไม่เกิดขึ้นได้ ถ้าปราศจากความไว้วางใจจาก ลูกค้า และ คู่ค้าใน นามของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท พีแอนด์พี โปรดักส์ ลีดเดอร์ชิพ จำกัด เราขอสัญญาว่า เราจะรักษามาตรฐาน การให้บริการของเรา ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ พันธกิจ

ในการจัดจำหน่ายสินค้า บริการ ยึดมั่น ในสิ่งที่เป็นคุณค่าของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม บ้านเมือง เศรษฐกิจ
และ สำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

ลูกค้าของเรา